Opšti uslovi korišćenja sajta www.kraljevdvor.rs

O obavezama KRALJEVDVOR.RS

Celokupan sadržaj koji Vam je dostupan na ovom sajtu u vlasništvu je Z.R.KRALJEV DVOR i njenih partnera. Ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti.

Z.R.KRALJEV DVOR nastoji da Vam prikaže svoje oslovanje što preciznije, ali takođe ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa vrstama proizvoda, u svakom trenutku precizni, odnosno da zaista postoje u pekarama – maloprodajnim objektima Z.R.KRALJEV DVOR i m.p. objektima naših partnera.

Sve komercijalne informacije poput tekstualnih informacija i fotografija proizvoda, maloprodajnih i drugih poslovnih objekata ne smeju se objavljivati bez pisane saglasnosti Z.R.KRALJEV DVOR.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Obaveštavamo potrošače o njihovim pravima u pogledu nesaobraznosti robe navedenim u čl. 54 Zakona o zaštiti potrošača:.

– Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
– Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
– Ako otklanjanje nesaobraznosti, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
– Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
– Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
– Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
– Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
– Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
– Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54 Zakona o zaštiti potrošača,u prodajnom objektu u kome je kupio robu.
Trgovac je dužan da u roku od 15 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu ,i predlogom njegovog rešavanja.
Potvrdjujemo da uslovi iz garancijske izjave ne mogu uticati na gore navedena prava potrošača u pogledu nesaobraznosti robe.